dinsdag, september 29, 2015

Overlangs - dwars (4)

Voorbeelden

Dit kwam ik vorige week tegen op facebook, in de polemiek rond de Antwerpse verkeersveiligheidscampagne. Een vrouw had dit antwoord gekregen op haar vraag waarom in de Stanleystraat een reclamebord hangt in het zichtveld van de fietser aan de nieuwe oversteekplaats.
Een veilige oversteek voor fietsers op kruispunten is een kruispunt wat voorzien is van een verkeerslichteninstallatie.

Er kan onmogelijk op ieder kruispunt een driekleurige verkeerslichteninstallate worden geïnstalleerd.

Verder is de wegbeheerder ook gebonden aan de vigerende reglementering met betrekking tot de uitrusting en signalisatie van kruispunten.

Zo mag een echte fietsersoversteekplaats enkel en alleen maar aangebracht worden buiten de kruispunten. 
Het doortrekken van de wegmarkering-fietspad over het kruispunt is enkel toegelaten op voorrangswegen aangeduid door verkeersborden. Op kruispunten waarbij de voorrang aan rechts geldt, mag het fietspad niet worden doorgetrokken over het kruispunt.

Wat de stad Antwerpen betreft probeert de stad in samenwerking met het Vlaams Gewest er voor te zorgen dat op zeer drukke wegen het fietsverkeer op fietspaden in beide richtingen kan gebeuren langs iedere zijde van de openbare weg, zodoende overbodige oversteekbewegingen hierdoor te kunnen wegwerken.
Een voorbeeld hiervan is het door u aangehaalde kruispunt waar er eerstdaags werk wordt gemaakt van het doortrekken van het tweerichtingsfietspad vanaf het Centraal station tot Berchem-station, langs de spoorwegzijde.
Verder is het niet de bedoeling van de wegbeheerder de fietsers op te zadelen met een subjectief veiligheidsgevoel, door middelen te gebruiken, zoals pseudo-gekleurde slemlagen dwars op de rijbaan. Deze geven aan de autobestuurders misschien wel aan dat op die plaats fietsers een oversteekbeweging kunnen maken, doch hierdoor wordt echter een subjectief veiligheidsgevoel opgewekt bij de fietser, zonder dat deze enige vorm van voorrang heeft. Op deze manier gaan we meer onduidelijkheid te weeg brengen met mogelijks een verhoging van de verkeersongevallen waarbij fietsers in betrokken zijn.
Door de huidige verkeersveiligeheidscampagne dit jaar open te trekken naar alle weggebruikers, hopen we hierdoor ook te kunnen inspelen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel.
Ook fietsers en voetgangers kunnen hun steentje bijdragen. Zij mogen dan wel zwakke weggebruikers zijn, al te vaak overtreden ook zij de verkeersregels. Oversteken terwijl ze het rode verkeerslicht negeren, tegen de rijrichting in fietsen, oversteken zonder het zebrapad te gebruiken … Het lijken voor veel mensen onschuldige manoeuvres, maar ze zijn niet zonder gevaar. De focus voor de fietsers ligt hierbij op negeren van het rode licht en de voorrangsregels, fietsen tegen de richting op het fietspad en fietsen op het trottoir. Aan de automobilisten wordt dit jaar gevraagd om te vertragen voor zwakke weggebruikers en de voorrangsregels te respecteren.

Met vriendelijke groeten,

L. De Meyer
 En even grasduinen in mijn mailbestand levert ook nog dit op:

Over verdwenen blokkenmarkering in 2009:
Geachte,

In antwoord op uw e-mail van 5 februari 2010 in verband met het ontbreken van fietsoversteken op sommige gewestwegen, laat ik u het volgende weten.

Het is precies uit bezorgdheid voor de veiligheid van de fietser dat mijn afdeling hem geen vals gevoel van veiligheid wil geven door een fietspadmarkering aan te brengen op een kruispunt daar waar hij in feite geen voorrang heeft.

Indien mijn afdeling de fietser op dit kruispunt in dwarsrichting (uit de voorrang) wel een fietsoversteekmarkering aanbiedt, denken veel fietsers dat ze voorrang hebben op de andere weggebruikers.

Bovendien, wat de blokkenmarkering betreft op kruispunten, dit kan inderdaad niet volgens het reglement van de wegbeheerder.

Hoogachend,


ir. Tim Lonneux
afdelingshoofd
of in 2010
Geachte heer,

In antwoord op uw e-mail van 22 april 2010 in verband met het markeren van fietsoversteken op gewestwegen laat ik u het volgende weten.

Fietsoversteken UIT de voorrang worden nog steeds aangeduid d.m.v. blokmarkeringen.

Oversteken IN de voorrang die ook de gewestweg dwarsen worden NIET meer gemarkeerd (vroeger werd dit door een onderbroken belijning wel uitgevoerd).

De Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen (A.V.V.G.) laat toe om deze oversteken eventueel aan te duiden door een grijze of okerbruine slemlaag. Bijgaande foto'svan Haasrode zijn een voorbeeld hiervan.

Deze verkeerslichten zijn zo afgesteld dat de fietser in één beweging de volledige breedte (inclusief middenberm) kan dwarsen. Halthouden op de middenberm is dus niet vereist.

(Vrachtwagen) bestuurders die links- of rechtsaf nemen, moeten volgens het verkeersreglement voorrang verlenen aan de fietser die rechtdoor rijdt.  Ook zonder deze belijning. Dit vergt enkel de toepassing van het verkeersreglement, ook al hebben beide bestuurders gelijktijdig groen.

Wat het reglement van de wegbeheerder betreft, wil ik graag verwijzen naar http://www.ocw.be/pdf/
codewegbeh.pdf of het MB van 11 oktober 1976
Hoogachtend

ir. Tim Lonneux
afdelingshoofd
Ik kreeg vroeger ook nog wat verduidelijking van de fietsmanager:
Het wegfrezen van fietspadmarkeringen op kruispunten waar de fietsers oversteken houdt verband met de voorrang die deze markeringen geven aan de fietsers (ik dacht sinds 2004). Als deze voorrang niet kan gegeven worden – op kruispunten met verkeerslichten is de situatie met lichten buiten werking maatgevend – dan moet de continuïteit van het fietspad worden onderbroken. Dit staat ook zo in het Vademecum Fietsvoorzieningen. Er is wel consensus dat er toch een bepaalde markering in de plaats zou moeten komen, maar welke is minder voor de hand liggend. In Vlaanderen wordt soms een suggestiestrook gemarkeerd (grijstint of okergeel).

Met vriendelijke groeten,

Jan Pelckmans 
en van toen ik (zoals Vlaanderen nu nog) de waarde van verkeersregels en verkeerstekens nog niet helemaal doorhad:
Erik,

De jurist van het Agentschap Wegen en Verkeer – afd. Expertise Verkeer en Telematica heeft mij het volgende antwoord bezorgd:
"Ons inziens is artikel 18. 4. lid 4 wel degelijk ook van toepassing als de fietspaden gescheiden zijn aangelegd.
De reden hiervoor is dat de voorrangsregels betrekking hebben op de kruispunten.  Een kruispunt wordt gedefinieerd volgens het verkeersreglement als een plaats waar twee of meer openbare wegen samenkomen (artikel 2.9. verkeersreglement).
Het feit dat de fietspaden vrijliggend en gescheiden van het andere verkeer op de kruispunten zijn aangebracht, maakt hen nog niet tot aparte kruispunten. Hierbij dienen zij inderdaad dezelfde voorrangsregels als het gemotoriseerd vervoer op de rijbaan te volgen. Namelijk als een B1 is aangebracht voor de rijbaan voor voertuigen en er is ook één aangebracht voor de fietsers in dezelfde rijrichting, gescheiden aangebracht, moeten beide dezelfde voorrangsregels volgen en is dus artikel 18.4 lid 4 van toepassing.
Dit wordt wel aanvaardt als ze verder dan 6 meter van de gewone rijbaan worden aangebracht, waardoor enkel in die hypothese markering voor een fietsoversteekplaats kan worden aangebracht."

Met vriendelijke groeten,

Jan Pelckmans
of een antwoord dat een andere fietser kreeg:
In antwoord op uw e-mail van 9 november 2009, laat ik u weten dat het aanbrengen van een blokmarkering voor het fietspad in tegenstrijd is met het art. 18.4 van het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

De beslissing om geen dwarsende fietsoversteken aan te brengen op gewestwegen werd genomen door de Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen (A.V.V.G.).
OK, dus eerst nog een brief schrijven aan Ben Weyts dat hij de AVVG eens aan hun oren trekt dat ook Vlaanderen het verdrag van Wenen dient te volgen.

En dan een brief naar Jacqueline Galant dat ze eens aan Ben Weyts zijn oren trekt omdat België het verdrag van Wenen dient te volgen.

En dan een brief aan de Verenigde Naties om eens aan Jacqueline Galant haar oren te trekken omdat België het verdrag van Wenen niet volgt en zijn fietsende inwoners op kruispunten in gevaar brengt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten