donderdag, december 10, 2015

Fietsparkeren in Leuven: The soap continues (1)

Het stadsbestuur volgt de laatste weken een zeer strak schema om het fiets-foutparkeren aan te pakken:

  1. 23 november op de gemeenteraad: snel nog even fietsers bashen voor de vergadering eindigt
  2. 1 december in commissie veiligheidsbeleid: bespreken wijzigingen politiereglement en protocolakkoord met parket
  3. 14 december op gemeenteraad: goedkeuren wijzigingen politiereglement en protocolakkoord met parket
  4. 14 december tot 17 januari: fietsparkeerrazzia op het Martelarenplein en de Bondgenotenlaan.


Ik weid wat meer uit.

Fietsers Bashen
uit het bekopte gemeenteraadsverslag:
Raadslid Johan Geleyns (CD&V) stelt een vraag over het parkeren van fietsen bij het station en bij het Martelarenplein. Als de auto in parking De Bond wordt geparkeerd en men komt omhoog, struikelt men over de fietsen die op het Martelarenplein zijn geplaatst. De fietsen liggen kriskras door elkaar en er komen er steeds meer bij. Kan hier iets aan worden gedaan?

Voorzitter Louis Tobback (sp.a) wijst op de platen die op het plein geplaatst zullen worden. Het politiereglement moet daartoe worden gewijzigd. De fietsen zouden door de gemeente kunnen worden afgevoerd. Met de afhandelcentrale krijgt de gemeente daarvoor nog meer mogelijkheden. Door de realisatie van 1600 nieuwe fietsparkeerplaatsen zal de gemeente een extra argument hebben de fietsen af te voeren. Er is ook nu al voldoende plaats. De voorzitter wijst op de gratis en bewaakte stalling onder het Rector De Somerplein. Het gaat in Leuven langzaam beter maar er is geduld nodig.
Euhhh, maar die 1600 plaatsen zijn er nog niet. Enkel de rekken op perron 13 werden geplaatst, en de bewaakte stallingen onder het stadskantoor zijn vandaag nog op slot.
fietsenstalling station, Leuven
fietsenstalling station, Leuven
fietsenstalling station, Leuven

Commissie Veiligheidsbeleid
uit het hoofdstuk motivatie:
3) In de verplaatste rubriek ‘7.2 Het plaatsen en verwijderen van rijwielen op het openbaar domein’ (huidige rubriek 5.2), worden wijzigingen aangebracht die als volgt kunnen worden samengevat:

- Hinderlijk geplaatste en gevaarlijk geplaatste rijwielen kunnen voortaan gesanctioneerd worden met de gemeentelijke administratieve geldboete van 55 euro zoals voorzien in nieuw artikel 769. Zij vallen immers onder de inbreuk in artikel 769.7. Rijwielen geplaatst in strijd met een parkeerverbod zoals ingesteld bij aanvullend verkeersreglement kunnen eveneens worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete, voorzien in artikel 769.14.
De hinderlijk geplaatste en gevaarlijk geplaatste, maar ook de rijwielen geplaatst in strijd met een parkeerverbod dienen dan ook uit deze rubriek geschrapt te worden.

- De regelgeving met betrekkingen tot de wrakken en achtergelaten rijwielen blijft behouden. Het verplaatsen van andere rijwielen blijft mogelijk in het uitzonderingsgeval van evenementen (art. 775).

- De definitie van ‘een label’ wordt aangepast aan het nieuwe gebruik (art. 772.d).

Deze wijziging werd overlegd met de Politiezone Leuven en de stadsadvocaat.
Euhhh.

Ik lees in de wet van 24 JUNI 2013. - Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in art. 4§4:
§ 4. In afwijking van § 1 kan voor de in artikel 3, 3°, bedoelde inbreuken alleen een administratieve geldboete zoals bedoeld in § 1, 1°, worden opgelegd.
Dus geen fietsen wegslepen, maar enkel een administratieve geldboete opleggen?

Ik lees ook in het protocolakkoord met het parket:
Als het gaat om vaststellingen met een onbekende verdachte, zal geen kopie van het proces-verbaal worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar.
Dus geen gas-boetes voor onbeheerde en niet met rijksregisternummer gemarkeerde fietsen wegens 'onbekende verdachte'?

Gemeenteraad
Helaas lees ik in de wijzigingen van het gas-reglement dat enkel het deel van de onwettige verkeersborden werd geschrapt, maar dat er aan de anti-fiets mentaliteit van dit stadsbestuur niets wezenlijks veranderde.

De rechter schreef nochtans in het vonnis:
Een 'geparkeerde' fiets (waarvan de eigenaar/gebruiker de bedoeling heeft deze binnen afzienbare tijd terug op te halen) is een rijwiel. De plaats waar deze op de openbare weg mogen worden geparkeerd is beschreven in de wegcode, waardoor overtredingen op het parkeren van fietsen verkeersovertredingen zijn.
Onder andere dit artikel in het nieuwe politiereglement is dus onwettig:
Artikel 773
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de verkeersreglementering, moeten rijwielen op het openbaar domein in de daartoe voorziene stallingen worden geplaatst indien deze beschikbaar zijn in de nabije omgeving.
Rijwielen die ingevolge hun vorm of bouw niet in de stallingen kunnen geplaatst worden, moeten (voor zover mogelijk en zonder inname van autoparkeerplaatsen) opgesteld worden onmiddellijk naast de stallingen.
Elke fiets die niet-hinderlijk en niet-gevaarlijk wordt geparkeerd op de openbare weg, is reglementair geparkeerd. Het wordt tijd dat de Law-and-Order burgemeester eens de hand in eigen boezem steekt, en stopt met de grondwettelijke rechten van zijn (fietsende) inwoners te sollen.

Fietsparkeerrazzia
bekendmaking
2015_CBS_06804 - Tijdelijke politieverordening - Verwijderen van fietsen buiten de fietsenstalling te Leuven - Goedkeuring

Argumentatie
Het is noodzakelijk over te gaan tot een tijdelijke verkeersregeling teneinde een veilig en vlot verkeer op de openbare weg te garanderen naar aanleiding van het verwijderen van alle onbeheerde fietsen te Leuven van maandag 14 december 2015 tot en met zondag 17 januari 2016.

Artikel 1
Naar aanleiding van het verwijderen van alle onbeheerde fietsen te Leuven van maandag 14 december 2015 van 06.00 uur tot zondag 17 januari 2016 om 22.00 uur de hiernavolgende verkeersmaatregelen te nemen:
het stallen van fietsen buiten de fietsenstalling wordt verboden:
- op het Martelarenplein (gehele plein);
- de Bondgenotenlaan, gedeelte vanaf het Martelarenplein tot huisnummer 167 en 142;
- de Diestsestraat, gedeelte vanaf de Diestsevest/Tiensevest tot de huisnummers 259 en 240;
- de Diestsevest, gedeelte vanaf de Diestsestraat tot en met huisnummer 3;
- de Tiensevest, gedeelte vanaf de Diestsevest tot huisnummer 44;
- het professor Van Overstraetenplein, gedeelte tussen het Martelarenplein en huisnummer 3;
- de Maria-Theresiastraat, gedeelte vanaf de Tiensevest tot de huisnummers 123 en 126;
- het Benedenplein (gehele plein);
- de Martelarenlaan, gedeelte tussen de huisnummers 8 en 23;
- de Locomotievenstraat, gedeelte tussen het Martelarenplein en het Benedenplein;
- de Solvaystraat, gedeelte tussen de Martelarenlaan tot en met huisnummer 77;
- de voetgangersbrug over het station, gedeelte tussen de Martelarenlaan en het Martelarenplein;
- het Rector De Somerplein;
- het Margarethaplein;
- de Grote Markt.
En wat is dat nu weer met die onbeheerde fietsen, is dat nu ook al verboden? En hoe gaan ze dit tijdelijk reglement aan de weggebruiker overbrengen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten