vrijdag, september 15, 2017

Bedreigde fietspaden (3)

Er bestaat een Vlaams vademecum voor aanleg en beheer van groen, dus ook voor wegbermen: daar heet dat 'verkeersbegeleidend groen'. Een uittreksel:
Technische vademecum kruidachtigen

Verkeersbegeleidend groen  kan verschillende functies vervullen. Enerzijds draagt het bij tot de verkeersveiligheid door het scheiden of begeleiden van verschillende verkeersfuncties. Anderzijds doorbreekt het de eentonigheid van de verhardingen en verzacht het het straatbeeld en de harde verkeersfunctie. Het verkeersgroen vervult ook een ecologische rol (Stad Gent 2005). In verkeersbegeleidend groen kan het belangrijk zijn om aandacht te hebben voor strooizouttolerante planten, zeker wanneer de beplanting lager ligt dan de rijweg en het spoelwater naar de beplanting wordt afgeleid. Randeffecten van opspattend water reiken tot 1,5 m ver. Meer informatie hierover is terug te vinden in II-A4.6.

Planten in verkeersbegeleidend groen moeten (rij)windbestendig zijn. Ze mogen in geen geval een bedreiging vormen voor de bestuurders door over de rijweg te hangen of door uitlopers te vormen die over de rijweg groeien. Bij beplantingen met hogere kruidachtigen moet rekening gehouden worden met het feit dat de planten kunnen omwaaien bij extreme weersomstandigheden. Bij verkeersbegeleidend groen of bij beplantingen langs wandel- of fietspaden moet een bufferstrook voorzien worden met lagere begroeiing om een vlot en veilig doorgaand verkeer te garanderen. Die blootstelling aan rijwind maakt dat planten met zaden die door de wind verspreid worden, snel over grote afstanden verspreid kunnen worden door het verkeer. Daarom moet het gebruik van (potentieel invasieve) uitheemse soorten waarvan het zaad door de wind wordt verspreid, in verkeersbegeleidend groen in het buitengebied vermeden worden. Ook inheemse soorten waarvan de zaden zich via de wind verspreiden, kunnen soms beter vermeden worden om ongewenste zaailingen te voorkomen. Op plekken waar het moeilijk of gevaarlijk werken is voor de beheerders (vb. beplanting op rotonde van druk verkeerspunt), is het, logischerwijs belangrijk om te kiezen voor beheerextensieve beplantingen.
Ook hier wordt nog eens bevestigd dat fietspaden een bufferstrook moeten hebben ten opzichte van hogere begroeiing. De Japanse Duizenknoop die 3m hoog wordt en zich ongebreideld in de breedte uitbreid, is een plant die uiterst ongeschikt is als verkeersbegeleidend groen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten