woensdag, juli 15, 2015

Stallingsleed

Heilige Geeststraat, Leuven
Heilige Geeststraat, Leuven
Heilige Geeststraat, Leuven

Zo staat het in de tijdelijke politieverordening, uitgevaardigd door het schepencollege:
Artikel 1
Naar aanleiding van het verwijderen van de fietsenstalling in de Heilige Geeststraat te Leuven vanaf zaterdag 30 mei 2015 om 07.00 uur de hiernavolgende verkeersmaatregelen te nemen: het stallen van fietsen wordt verboden in de fietsenstalling in de Heilige Geeststraat, ter hoogte van huisnummer 3.

Artikel 2
De voormelde verkeersmaatregelen aan de weggebruikers ter kennis te brengen door een
wegsignalisatie geplaatst door de stad overeenkomstig het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Hmmmm.

Vermits er geen einddatum en uur in vermeld staan, is dit bijgevolg geen tijdelijke politieverordening en is dus de gemeenteraad bevoegd en niet het schepencollege. Of ze is niet geldig en dus van nul en generlei waarde, en wordt ze alleen gebruikt om fietsers schrik aan te jagen van oom agent.

De aanleiding van de verordening is bovendien 'het verwijderen van de fietsenstalling', wat geen tijdelijk karakter heeft, en dus niet door middel van een tijdelijke verordening kan aangepakt worden.

Bovendien stelt de verordening zelf vast dat enkel de signalisatie uit de wegcode mag gebruikt worden, wat dus niet gebeurt. Er is hier dus sprake van serieuze normvervaging van zowel schepencollege, politie als technische dienst. In Griekenland noemen ze dat corruptie.

Leuven fietsstad is nog heel ver weg.

Meer info over politieverordeningen op het wegverkeer vind je hier:
Het is niet altijd eenvoudig om uit te maken of een bepaalde verkeersregeling al dan niet tijdelijk is. Het loutere feit om een maatregel tijdelijk te noemen, maakt niet dat het in werkelijkheid ook om een tijdelijke aangelegenheid gaat. Hiervoor kan onder meer verwezen worden naar het arrest van de Raad van State van 9 februari 2005 (arrest nr. 140395). De Raad van State overweegt hier dat het loutere feit om een beperkte duur aan een bepaalde maatregel te verbinden, een van nature blijvende situatie niet occasioneel maakt.
Mede bepalend voor het tijdelijk karakter van de verkeersregeling is de aanleiding tot de maatregel: waarom wordt de maatregel genomen? Is de aanleiding een tijdelijke situatie of zal die zich permanent voortzetten en is er eerder nood aan een aanvullend reglement? De motieven waarom tot de invoering van de maatregel wordt overgegaan, moeten vermeld worden in de overwegingen. Eveneens dient hierin een uitdrukkelijke einddatum opgenomen te worden die aangeeft hoe lang de tijdelijke maatregel zal gelden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten