maandag, november 13, 2023

Vlaamse desinformatie over jaagpaden.

 Hier word ik nog altijd zo boos van: dat Vlaams overheidsgeld gebruikt wordt om leugens te verspreiden.


Zoals gewoonlijk negeren Vlaamse ambetantenaren en politici voor fietsers steeds de wetgeving en de rechtspraak, en gaat dat altijd gepaard met een belerend vingertje.

Status jaagpad

Is een jaagpad een deel van de openbare weg of niet? Er is in de Belgische wetgeving geen definitie van openbare weg, dus is het aan de rechtbank om indien nodig te bepalen of een weg openbaar is. De openbaarheid heeft alles te maken met het gebruik van een weg, en niet met de eigendom, vergelijkbaar met het onderscheid blote eigendom en vruchtgebruik bij woningen.

Op een openbare weg is enkel het verkeersreglement van kracht en mag politie optreden volgens dit verkeersreglement en bijvoorbeeld boetes uitschrijven.

Op een privaatweg is het verkeersreglement NIET van toepassing, en mag de politie niet preventief optreden. Wanneer er daar iets zou gebeuren, kan de politie de toestand vaststellen, maar is het aan de rechter om sancties uit te spreken.

Omdat sinds het KB van 1935 fietsers gebruik mogen maken van jaagpaden kunnen jaagpaden waar ze dit onafgebroken doen beschouwd worden als openbare wegen, wat bevestigd wordt rechtspraak.

Snelheid jaagpad


Vermits in de wegcode er geen speciale status te vinden is van jaagpaden, gelden hier dezelfde snelheden als op andere openbare wegen.
- woonerf                    20 km/u
- fietsstraat/zone 30    30 km/u
- bebouwde kom         50 km/u
- elders                        70 km/u

Vermits een fiets als voertuig gedefinieerd wordt in de wegcode, is de wegcode (en niets anders dan de wegcode) van toepassing op bestuurders van fietsen, dus ook op 'jaagpaden'.

Dit is natuurlijk geen éénduidig antwoord, zoals de VSV fietsers graag wil wijsmaken.

Conclusie

Indien Vlaanderen wil dat op jaagpaden een legale snelheidsbeperking geldt van 30 km/u, dan moet ze dat kenbaar maken met de gebruikelijke verkeersborden. Anderzijds plaatst Vlaanderen nu wel al verkeersborden aan jaagpaden, en geeft ze daarmee impliciet aan dat de wegcode wel geldig is op jaagpaden, en dat jaagpaden de facto een openbare weg zijn. 


Ik krijg nog steeds het gevoel dat Vlaanderen fietsers nog altijd niet beschouwt als volwaardige verkeersdeelnemers waarvoor de wetgeving gevolgd moet worden.


PS

Maar wanneer ik meld aan de VSV dat in het ‘Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens’, meerbepaald in het eerste artikel staat te lezen:

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Alleen de verkeerstekens bepaald in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer mogen gebruikt worden om de weggebruikers de aanwijzingen te geven waarop zij betrekking hebben.

antwoordt de woordvoerder mij dit: 

Bedankt voor uw reactie. Uw interpretatie is alleszins niet deze van de Vlaamse overheid (zie Jaagpaden | Vlaanderen.be). In dezelfde gedachtegang zou men kunnen argumenteren dat de meeste snelheidsbeperkingen die voortvloeien uit artikel 11 van het verkeersreglement ongeldig zijn, aangezien zij evenmin worden aangeduid door verkeerstekens.

donderdag, mei 25, 2023

Fietsen tussen Netels en Distels in Leuven

De provincie Limburg zag na 'Fietsen door het Water' in Bokrijk, 'Fietsen door de Bomen' in Bosland, 'Fietsen door de Heide' in het Nationaal Park Hoge Kempen en 'Fietsen onder de Grond' in Riemst dat er in het aanleggen van deze speciale fietsbelevingen zeer veel toeristisch potentieel zit.

Daarom starten de provincie Vlaams-Brabant en het Leuvense stadsbestuur nu ook met een unieke fietsbelevingroute langs de Dijle. Na een uitgebreide studieronde werd er gekozen voor het thema 'Fietsen tussen Netels en Distels' in Leuven.

'Fietsen tussen Netels en Distels' in Leuven is een unieke fietsbeleving waarbij je honderden meters tussen twee muren van hoge Netels en Distels fietst. Door de overhangende begroeiing heeft de fietsweg een variabele breedte waardoor toevallige ontmoetingen met tegenliggers positief worden bevorderd. De fietsroute wordt plechtig geopend op 15 juni 2023, wanneer het flankerende groen een minimale hoogte heeft bereikt.

Op deze fietsroute geraak je volledig in geprikkelde sferen. Letterlijk, want je kan aan beide zijden genieten van de begroeiing. De fietsroute is in totaal 2300 meter lang. Je beleeft de natuur op een heel andere manier en wordt als het ware één met het groen Het pad is ook toegankelijk voor wandelaars en joggers.

Sfeerbeeld Lijnloperspad met onvolgroeide netels en distels

'Fietsen tussen Netels en Distels' in Leuven

Waar ligt 'Fietsen tussen Netels en Distels' in Leuven?

'Fietsen tussen Netels en Distels' in Leuven volgt de Dijle en de spoorlijn Leuven-Mechelen tussen de Aarschotsesteenweg in Wilsele en het station van Wijgmaal.

Kom je met de auto, dan kan je die achterlaten op deze parkings in Wilsele of Wijgmaal:

Carpoolparking Kessel-Lo: Vuntcomplex aan oprit E314

Parking station Wijgmaal, Jeanne Dormaelsplein

We vragen je vriendelijk om gebruik te maken van een van deze parkings en je wagen niet zomaar in de berm te parkeren.

Als je niet met je eigen fiets komt, kan je er altijd eentje huren bij Leuvense fietsnhandelaars, of bij Bleubike aan het station te Leuven.

'Fietsen tussen Netels en Distels' in Leuven is een project van Vlaanderen Fietsland, in samenwerking met Provincie Vlaams-Brabant en Stad Leuven.

Bekijk ook onze andere fietsbelevingen (wordt binnenkort aangevuld)


AWV - verkeerslichten

Uw melding aan het Meldpunt Wegen over de werking van de verkeerslichten voor fietsers en voetgangers op het kruispunt van de N3 Brussel – Leuven – Luik (Albertvest) met de Diestsesteenweg met aandacht gelezen.

Het conflict tussen links of rechts afslaande automobilisten en rechtdoor rijdende fietsers in combinatie met een rood voetgangerslicht is mij welbekend.

Het Agentschap Wegen en Verkeer ontvangt regelmatig meldingen van weggebruikers die aangeven dat een fietser het kruispunt nog oversteekt, terwijl het voetgangerslicht al rood aangeeft. De afslaande automobilist, die het voetgangerslicht op rood ziet staan, gaat er van uit dat de fietser de wet overtreedt. Nochtans is dit niet het geval, vermits het fietserslicht een andere cyclus voor de verkeerslichten volgt.

De groencyclus van het voetgangerslicht wordt vroeger afgesloten dan de groencyclus voor fietsers of motorvoertuigen. Vanaf het moment dat het voetgangerslicht op rood springt, wordt de voetganger die al aan zijn oversteekbeweging begonnen was, wettelijk toegestaan om deze oversteekbeweging te beëindigen ( = ontruimingstijd). Voor voetgangerslichten bestaat er immers geen oranjekleurig licht dat de overgang van groen naar rood maakt. Dat het voetgangerslicht al op rood springt, terwijl het fietserslicht nog op groen blijft staan, heeft te maken met het feit dat wettelijk (en feitelijk) een langere ontruimingstijd voorzien is voor een overstekende voetganger dan voor een overstekende fietser (1,2m/ sec ten opzichte van 10m/sec voor autovoertuigen en 5m/sec voor fietsers).

Gezien het Agentschap Wegen en Verkeer zwaar inzet op een vlotte doorstroming van het verkeer, is het niet opportuun om de groencyclus van het voetgangerslicht gelijk te schakelen met de groencyclus van het verkeerslicht voor motorvoertuigen. Dit zou namelijk – op meerdere kruispunten – vele extra seconden wachttijd opleveren voor het verkeer op de dwarsrichting, aangezien alle verkeer (inclusief het gemotoriseerde verkeer) steeds de (langere) ontruimingstijd van de voetganger zou moeten volgen.

Ook het gelijkschakelen van de groencyclus van fietserslichten met voetgangerslichten biedt geen oplossing, aangezien dit een minder vlotte doorstroming voor de fietser zou betekenen. De fietser zou minder groentijd krijgen, terwijl zijn ontruimingstijd veel korter is dan die van de voetganger.

Op gewestwegen met een drukknop zou de fietser – bij gelijkschakeling van de groencyclus voor fietsers en voetgangers – zijn oversteek steeds moeten vragen, net als de voetganger. Dit zou dan weer extra seconden wachttijd opleveren voor het verkeer in de dwarsrichting, gezien steeds rekening zou moeten gehouden worden met de (langere) ontruimingstijd van de voetganger, zelfs indien zich enkel een fietser aangemeld had.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal bovendien meer en meer inzetten op het systeem van drukknoppen om een goede doorstroming van het verkeer te garanderen. Zo wordt de wachttijd van het dwarsliggende verkeer enkel verhoogd indien er zich effectief voetgangers aanmelden.

In deze discussie wordt soms ook verwezen naar de plaatsing van de verkeerslichten. Voor de afslaande automobilist springt het verkeerslicht van de voetganger meer in het oog. Terwijl het fietserslicht zich namelijk vóór het kruispunt bevindt, wordt het voetgangerslicht niet vóór maar aan de overzijde van het kruispunt geplaatst. De plaatsing van de voetgangerslichten kan echter niet zomaar aangepast worden.

Door het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens wordt namelijk opgelegd dat de voetgangerslichten zodanig gerangschikt moeten zijn dat iedere verwarring met de voor het verkeer van autovoertuigen bestemde lichten uitgesloten is. Omdat het plaatsen van voetgangerslichten naast verkeerslichten voor motorvoertuigen verwarring in de hand zou kunnen werken, is er daarom gekozen om de voetgangerslichten aan de overzijde van het kruispunt te plaatsen. Aangezien de voetgangerslichten zichtbaar moeten zijn voor de aan de overzijde van het kruispunt aanwezige voetganger, zullen zij noodzakelijkerwijs ook steeds in het zicht van de afslaande voertuigen blijven. Een groenfase voor automobilisten geeft hen geen vrijgeleide om blindelings af te draaien. Men moet steeds voorrang verlenen aan de voetgangers en/of fietsers die de rijbaan oversteken.

Samenvattend blijft het dan ook zeer belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van het feit dat de groencyclus voor fietsers en voetgangers niet gelijklopend is. Op een gewestweg met een fietsoversteek moet de links of rechts afslaande automobilist daarom steeds rekening houden met mogelijke oversteekbewegingen van fietsers, ook wanneer het voetgangerslicht rood aangeeft.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoe lang gaat een fietspad mee (8)

Plots kwam AWV met de oplossing voor dit probleem:

https://wegenenverkeer.be/werken/leuven-aanpassingen-op-aarschotsesteenweg-ter-hoogte-van-compostweg

Aanleg oversteek voor voetgangers en aanpassing fietspaden

Op dit moment ligt er geen oversteekplaats voor voetgangers over de Aarschotsesteenweg ter hoogte van de Compostweg. Wegen en Verkeer legt er een middeneiland aan zodat voetgangers in twee bewegingen de rijweg kunnen oversteken. Ook worden de fietspaden ter hoogte van het kruispunt aangepast. Na de werken komen ze dichter bij het kruispunt te liggen. 

Timing en hinder

De werken zijn eind februari gestart. Ze duren tot eind april 2020. Ze worden gefaseerd uitgevoerd, zodat het verkeer langs de werfzone steeds in beide richtingen over de Aarschotsesteenweg kan rijden.
Fase 1
 • Rechterrijstrook ingenomen
 • Verkeer moet plaatselijk over de middelste rijstrook
Fase 2
 • Rechterrijstrook ingenomen (andere rijrichting)
 • Verkeer moet plaatselijk over de middelste rijstrook
Fase 3
 • Aanleg verkeerseiland in middelste rijstrook
 • Middelste rijstrook en 1 rijstrook ingenomen
 • Verkeer wordt beurtelings langs de werfzone geleid

Situatie na de werken

Op dit ontwerpplan ziet u de ligging van het middeneiland (1)en de aanpassingen aan de fietspaden (2)

Hoe lang nog gaat Vlaanderen realiseren dat veiligheid voor fietsers meer is dan alleen maar voorrang duidelijk regelen? Ze zijn meer in de war met hun zelf verzonnen regeltjes dan dat ze echt denken aan de veiligheid van fietsers.

Maffia

In het jaarverslag van 2020 van Leuven stonden de GAS-verkeersboetes opgesomd:
AANTAL DOSSIERS GAS VERKEER
Totaal dossiers feiten 2020: 54 522
...
2. Niet in acht nemen van verkeersbord E1 (parkeerverbod)                     4 837
Nu heb ik gehoord dat er daarvan 2368 voor 'fout geparkeerde' fietsen waren. Dat is dus de som van 2368*58€=137.344€ aan illegaal afgetroggeld geld.

Wat staat er in zo een GAS-boete voor fietsers?
Geachte heer, geachte mevrouw,

Op [datum] om [tijdstip] werd vastgesteld dat er met voertuig met nummerplaat NIHIL een inbreuk werd gepleegd op artikel 769.14.E1 van het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven, namelijk niet in acht nemen van verkeerbord E1 (parkeerverbod).
Verder komt er nog een samenvatting van het proces-verbaal:
INBREUK
Het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven houdende de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties, goedgekeurd in zitting van 14 december 2015 van de gemeenteraad, dat stelt:

Artikel 769.14.E1:
"Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en parkeren niet in acht nemen."

INLICHTINGEN EN BIJKOMENDE VASTSTELLINGEN
NIET GETAKELD - zonaal parkeerverbod. Zonebord E1 met (brom)fietssymbool. De verkeersborden zijn reglementair naar vorm en duidelijk zichtbaar.

Maar! 

Niet bereden rijwielen zijn geen voertuigen!

Voor rijwielen geldt artikel 2.15.1: Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd, daarom zijn de parkeerregels voor voertuigen niet geldig voor gestalde rijwielen. Voor voertuigen op het trottoir is artikel 24 1° geldig: stilstaan en parkeren op trottoir is verboden 

Voor het plaatsen van fietsen op de openbare weg is art 23.3 geldig: fietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerplaatsen opgesteld worden. Dus die mogen wel op het trottoir, of in een voetgangerszone of woonerf.


maandag, mei 22, 2023

Waarom Leuven (nog) geen fietsstad is: Martelaar

Dit artikel schreef ik lang geleden, en telkens ik voorbij dit kruispunt kom, denk ik er weer aan om het te publiceren.
De aanleg van het kruispunt van de Tiensesteenweg met de Martelarenlaan is afgerond. Helaas hebben AWV en Leuven (onder impuls van de verkeerspolitie) weer vooral gekozen voor de doorstroming van het autoverkeer en niet van het fietsverkeer, tot in het absurde toe. En dat alles omdat er zonodig een tunnel voor fietsers is gekomen, ik leg het even nader uit.


De eerste vaststellingen op de uitvoeringsplannen:
1) inrichting van een enkelrichting fietspad omdat het fietspad niet breed genoeg gemaakt kan worden vanaf de versmalling einde spoorwegbrug (zonder te raken aan de rijbaanbreedte)
2) een overbodig middeneiland neemt veel plaats in, aangezien zwaar verkeer vanuit de Martelarenlaan afdraaiend richting Tienen hierover zal rijden is dit geen veilige plaats voor opstellen voetgangers / fietsers. Daarom wordt er overgestoken in één beweging
3) er zijn conflicten fietsers afdraaiend/rechtdoor omwille van te weinig (of geen) opstelplaats aan de verkeerslichten
4) de breedte van de rijloper = 11m, verdeeld over 4 rijstroken (zoals rest van steenweg), waarvan ter hoogte van de fietsoversteek maar 3 rijstroken gebruikt worden
5) een chaotisch fietskruispunt door dubbele asverschuiving omwille van de locatie van een voetgangerstrap


Hier had ik aan gedacht: spendeer de ongebruikte rijstrook aan de fietsinfrastructuur
- asverschuiving voor autoverkeer komende van Leuven na afdraaiend verkeer naar Martelarenlaan zodat ongebruikte ruimte niet midden in rijbaan ligt, maar aan de kant
- wel plaats voor tweerichting fietspad tot aan oversteekplaats - geen middeneiland nodig, kortere oversteek voor fietsers en voetgangers
- meer opstelplaats voor wachtende fietsers aan oversteekplaats


Het is vergelijkbaar met dit kruispunt in Delft waar ik eens overfietste en waar ik de eerste keer voorsorteerstroken voor fietsers zag. Ik was er toen gestopt om wat foto's te nemen omdat ik dat zo WAAW vond.


Niet alleen het kruispunt maar ook de Delfgauwseweg als ventweg is vergelijkbaar met ventweg van de Martelarenlaan (en geen rammelstrook in het midden zoals Leuvense en Vlaamse ambtenaren denken dat nodig is, maar wel aan de kant zodat alleen auto's daar last van hebben, dat moet je zelf maar eens bekijken op Google Streetview).


Stel je voor: je fietst op de Tiensesteenweg en je wil naar links oversteken richting Kessel-Lo, dan zou ik als fietser blij worden met zo een opstelvak, en niet met de volle nul cm die Vlaanderen nu heeft voorzien.

zondag, oktober 10, 2021

vrijdag, oktober 08, 2021

Hordenspringen voor gevorderden

Het is hier in de ochtendspits altijd knellend, zeker met bakfietsen in twee richtingen. 

Adjudant Harboortstraat, fietssnelweg Leuven - Tienen

Leuven fietsstad? Nog niet voor vandaag.

vrijdag, juni 04, 2021

Stationsstraat Wijgmaal

Terwijl ik aan het bijkomen was van een afgescheurde biceps en de bijhorende operatie en recuperatie, van een corona-lockdown en van twee kinderen die niet meer naar school kunnen en uiteindelijk TOAH krijgen, zaten de Leuvense stadsdiensten niet stil. Er kwam een eerste ontwerp (met eigenlijk maar weinig plaats voor voetgangers: die moeten maar in het midden van de rijbaan lopen).Het werd afgetoetst met de bewoners, en bijkomend werd de rijrichting in de Stationsstraat omgekeerd, omdat er anders een gevaarlijke kruising op het plein moet gebeuren.

Men is volledig voorbij gegaan aan de essentie van de heraanleg van de Stationsstraat: het remmen van het sluipverkeer door het autoverkeer richting Wakkerzeel/Rotselaar via de parking te laten rijden.

Nu is de overgang van enkelrichting naar dubbelrichting autoverkeer op het kruispunt van de Acht Meistraat problematisch voor fietsers die uit Casinolaan/Acht meistraat komen.

Vanaf morgen zullen we met de kinderen dus omfietsen om dit kruispunt niet vanuit Casinolaan/Acht Meistraat te moeten oversteken. Het was nochtans de kortste route.

Nog enkele slechte punten:

Fietsers mogen nu door een rij putten met kasseien rijden, waar we vroeger nog tussen konden slalommen.


De automobilist (ook mindervalide) krijgt voorrang op de voetganger (ook mindervalide): je kan de stoep niet af zonder je tussen auto's te wringen. Ook vervelend als je kinderen op deze stoep fietsen op weg naar school.


De bus kan niet op zijn vak parkeren zonder over de gearceerde vakken te rijden, en dat worden later nog plantenvakken. De buschauffeur die hier al elf jaar rijdt, ziet dat niet goedkomen en zeker niet wanneer hij met een harmonicabus rijdt.

Wat ik ook nog mis is het door het schepencollege goedgekeurde aanvullende reglement van de Stationsstraat, waarin deze verkeersmaatregel staat beschreven.

maandag, augustus 17, 2020

Onzin signalisatie

Tegenover de Okay van Lombardsijde ligt de breedste fietsstrook die ik al zag. Helaas blijft men bij fietsinfrastructuur in Vlaanderen toch altijd aanmodderen door een slecht concept proberen te redden met eindeloos veel slechtgeplaatste verkeersborden en signalisatie.

donderdag, juli 30, 2020

Station Wijgmaal

De omgeving van Station Wijgmaal verandert de komende tijd:
- het stationsgebouw wordt eindelijk vernieuwd;
- het stationsplein krijgt een nieuw ontwerp;
- er komt eindelijk een bijkomende fietsstalling, en de oude worden vernieuwd. Het lijnloperspad wordt hierbij een stukje verlegd.


Dit staat er onder andere in de verantwoordingsnota:
Momenteel beschikt het station van Wijgmaal over 195 fietsrekken:

 • 67 overdekte en 36 niet-overdekte plaatsen langs het stationsgebouw (totaal 103)
 • 20 overdekte en 72 niet-overdekte plaatsen aan de zijde van de Remysite (totaal 92)

Gelet op de huidige bezettingsgraad en de verwachte groei in aantal treinreizigers, voorziet dit project in de uitbreiding van het aantal fietsplaatsen door de bouw van 3 overkapte fietsenstallingen met een totale bijkomende capaciteit voor circa 100 fietsen, waarvan een aantal gereserveerd voor buitenmaatste fietsen en bromfietsen.

Ondanks de quasi gelijke verdeling van het huidig aantal beschikbare stalplaatsen aan beide zijden van de sporen, worden de rekken niet gelijk gebruikt: de stalling aan de zijde van het stationsgebouw is meer dan 100 % bezet; de stalling langs de Remysite haalt amper een bezettingsgraad van 25 %. Daarom dient de stalcapaciteit aan de dorpszijde uitgebreid te worden.

Gezien de beperkte ruimte tussen het stationsgebouw en de overweg, werden er 3 locatie onderzocht:

 • de plaatsing van bijkomende stallingen op het plein voor het stationsgebouw; niet weerhouden omdat dit het pleinaspect teniet zou doen en omdat hierdoor de circulatie van het busverkeer verstoord wordt;
 • de plaatsing van bijkomende stallingen aan de andere zijde van het stationsgebouw; niet weerhouden omdat de grotere afstand tot de overweg zou resulteren in extra spoorlopen;
 • de plaatsing van bijkomende stallingen op het driehoekige terrein naast het Lijnlopers(fiets)pad, deze bevindt zich vlakbij de overweg en grenst quasi onmiddellijk aan de bestaande, te vernieuwen fietsenstalling, waarvoor deze uitbreiding bedoeld is.

Zodoende situeren de werken zich op 3 locaties:
langs de Stationsstraat, tussen het stationsgebouw en de overweg:

 • De bestaande, verouderde fietsenstalling wordt vervangen door een nieuwe fietsenstalling met een oppervlakte van 63 m² (= 1e planelement). De bestaande fietsenstalling heeft een oppervlakte van 56 m², waardoor de afbraak niet vergunningsplichtig is (art. 13.2° vrijstellingsbesluit).
 • langs de Remylaan, grenzend aan de Remysite, vlak nabij de overweg: De bestaande, verouderde fietsenstalling en aangrenzende onoverdekte fietsrekken worden vervangen door een nieuwe fietsenstalling met een oppervlakte van 94 m² (= 2e planelement). De bestaande fietsenstalling heeft een oppervlakte van 24 m², waardoor de afbraak niet vergunningsplichtig is (art. 13.2° vrijstellingsbesluit).
 • langs de Remylaan, vlak nabij de overweg, tegenover de stalling naast het stationsgebouw, grenzend aan het Lijnlopersfietspad: Hier wordt een nieuwe fietsenstalling gebouwd met een oppervlakte van 188 m² (= 3e planelement). Om kruisingen tussen fietsers en voetgangers zo veel mogelijk te vermijden, wordt voorgesteld de stalling te plaatsen waar nu het fietspad ligt. Het Lijnloper(fiets)pad schuift aan 8-tal meter op (= 4e planelement “Verplaatsing fietspad”), waardoor de aansluiting beter in lijn komt met de fietsroute over het plein voor het stationsgebouw.

dinsdag, maart 03, 2020

Fietsdelen (3)

Er komen binnenkort nog meer palen met nutteloze verkeersborden bij:
Tijdelijke politieverordening - Aanpassen van een fietsenstalling in de Vital Decosterstraat te Leuven - Goedkeuring (2020_CBS_00834)

Artikel 1
Naar aanleiding van het aanpassen van een fietsenstalling in de Vital Decosterstraat te Leuven voor het vervangen van een 1 fietsleunhek door een nieuw fietsleunhek met lange paal, op vrijdag 06 maart 2020 vanaf 00.00 tot 17.00 uur de hiernavolgende verkeersmaatregelen te nemen: het stallen van fietsen in de fietsenstalling wordt verboden in de Vital Decosterstraat, ter hoogte van huisnummer 44.

Artikel 2
De voormelde verkeersmaatregelen zullen de weggebruikers ter kennis worden gebracht door een wegsignalisatie geplaatst door de stad Leuven.

Artikel 3
Overtredingen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie volgens rubriek 7 Mobiliteit van het gecoördineerd politiereglement.

Artikel 4
De leden van de lokale en federale politie te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 
We lezen dit eens kritisch na:

Het is niet proportioneel om alle fietsen uit een stalling te verwijderen om één beugel te vervangen. Dat kan je nog afdoen als juridisch muggenziften.

De gebruikte wegsignalisatie is niet wettelijk, dat heb ik al dikwijls aangekaart.

En als we dan eens kijken in de bewuste rubriek 7 Mobiliteit, dan zien we dat deze "verkeersovertreding" niet is opgenomen in het protocolakkoord met het parket. Er kan dus wettelijk gezien geen GAS-boete daar voor worden uitgeschreven (want eigenlijk wordt er een verkeersboete uitgeschreven die vervolgens administratief wordt afgehandeld en niet door het parket, de lijst van verkeersovertredingen werd vastgelegd in een protocolakkoord met het parket). Voor fietsers is enkel de volgende verkeersovertreding mogelijks met een GAS-boete te bestraffen:
7. Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

En wanneer we vervolgens gaan kijken in het jaarverslag van 2018, dan zien we dat er op de 62637 dossiers toch wel één keer bovenstaand artikel werd toegepast, wat wel verwonderlijk is vermits men zo dikwijls fietsen die "gevaarlijk staan opgesteld" ruimt.
AANTAL DOSSIERS GAS VERKEER

Totaal dossiers feiten 2018: 64 203

Onderscheid naar soorten inbreuken:

Inbreuken 1ste categorie: 62637
Inbreuken 2de categorie: 1566
Inbreuken C3 (autoluwe zones): 44090
Inbreuken stilstaan en parkeren: 20113

1. Niet in acht nemen van verkeersbord C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder) 44090
2. Niet in acht nemen van verkeersbord E1 (parkeerverbod) 8003
3. Niet in acht nemen van verkeersbord E9c (parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's) 2284
4. Niet-reglementair parkeren binnen woonerven 2206
5. Stilstaan of parkeren op een trottoir of verhoogde berm 1082
6. Parkeren op een in rijstroken verdeelde rijbaan 872
7. Niet in acht nemen van verkeersbord E9d (parkeren uitsluitend voor autocars) 830
8. Stilstaan of parkeren in de nabijheid van een kruispunt 710
9. Parkeren op de rijbaan langs een gele onderbroken streep 686
10. Niet in acht nemen van verkeersbord E9a (parkeren enkel toegelaten onder voorwaarden vermeld op het opschrift op een onderbord) 605
11. Parkeren in voetgangerszones 481
12. Stilstaan of parkeren op een plaats die zich niet rechts bevindt ten opzichte van de rijrichting 436
13. Niet in acht nemen van verkeersbord E3 (stilstaan en parkeren verboden) 379
14. Parkeren voor de inrij van eigendommen 374
15. Parkeren op een plaats voorbehouden voor personen met een handicap 205
16. Stilstaan of parkeren op witte markeringen die parkeerplaatsen afbakenen 195
17. Stilstaan of parkeren op minder dan drie meter van of op een oversteekplaats voor voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen 160
18. Stilstaan of parkeren op een verkeersleider of verdrijvingsvlak 144
19. Parkeren op minder dan 15 meter van een autobus-, trolleybus- of tramhalte 88
20. Stilstaan of parkeren op fietspaden of op minder dan drie meter van een plaats waar fietsers en bromfietsers verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of omgekeerd  58
21. Stilstaan of parkeren op minder dan vijf meter van of op een oversteekplaats voor voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen 44
22. Stilstaan of parkeren op een plaats waar dit hinderlijk of gevaarlijk kan zijn 36
23. Niet-reglementair stilstaan of parkeren op een verhoogde inrichting 36
24. Parkeren op een plaats waar de vrije doorgang op de rijbaan minder dan drie meter breed wordt 33
25. Niet evenwijdig opstellen van een stilstaand of geparkeerd voertuig met de rand van de rijbaan 33
26. Stilstaan of parkeren nabij de top van een helling of in een bocht 23
27. Niet aanbrengen van de kaart voor personen met een handicap 20
28. Niet in acht nemen van verkeersbord E9e (verplicht parkeren op berm of trottoir) 17
29. Parkeren op minder dan 1 meter vóór of achter een stilstaand of geparkeerd voertuig 15
30. Niet-reglementair opstellen van een stilstaand of geparkeerd voertuig op de berm (geen vrije ruimte van 1,5 meter voor voetgangers) 15
31. Niet zo ver als mogelijk opstellen van een stilstaand of geparkeerd voertuig van de aslijn op de rijbaan 11
32. Niet in acht nemen van verkeersbord E9b (parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen) 9
33. Parkeren op een plaats waar voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om een hindernis te mijden 5
34. Parkeren op een plaats die de toegang verhindert tot een buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaats 5
35. Stilstaan of parkeren in de nabijheid van een verkeersbord 3
36. Parkeren van een defect voertuig of aanhangwagen op de openbare weg voor langer dan vierentwintig uur 2
37. Niet opstellen van een stilstaand of geparkeerd voertuig in één enkele file op de rijbaan 2
38. Maken van onjuiste aanduidingen op de parkeerschijf 1
39. Niet-reglementair parkeren van een voertuig van meer dan 7,5 ton voor langer dan acht uur na elkaar 1
40. Niet in acht nemen van verkeersbord E9f (verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir) 1
41. Niet-reglementair opstellen van fietsen en bromfietsen 1
42. Niet-reglementair opstellen van een stilstaand of geparkeerd voertuig op de berm (geen bruikbare berm) 1
43. Stilstaan of parkeren in de nabijheid van een verkeerslicht 1

dinsdag, februari 18, 2020

Fietsdelen (2)

Ze verschijnen overal in Leuven: verkeersborden met een (al dan niet vermeend) dwingend karakter die niet alleen zonder aanvullende reglementen worden geplaatst, maar die ook volgens de wegcode niets betekenen.

Hal 5, Kessel-Lo

Je hebt het verkeersbord op de eerste zijde (nu zichtbaar op de foto) die bedoeld is om toe te laten je fiets te stallen waar dat volgens de algemene regels van de wegcode verboden was, namelijk op een parkeervak op of aan de rijbaan. Alleen is dit hier geen rijbaan en geen parkeervak, en was het stallen van je fiets bijgevolg dus al toegelaten. Nutteloos dus.

Alleen durft de Leuvense politie (d.m.v. het gecoördineerd politiereglement) dit verkeersbord dan maar te interpreteren als een gebodsbord:
Artikel 773
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de verkeersreglementering, moeten rijwielen op het openbaar domein in de daartoe voorziene stallingen worden geplaatst indien deze beschikbaar zijn in de nabije omgeving.
Rijwielen die ingevolge hun vorm of bouw niet in de stallingen kunnen geplaatst worden, moeten (voor zover mogelijk en zonder inname van autoparkeerplaatsen) opgesteld worden onmiddellijk naast de stallingen.
Je hebt de tweede zijde (nu dichtgeklapt) die bedoeld is om je te verbieden je fiets te stallen waar dat eerst 'verplicht' was.

En nu verschijnen er nog oranje onderborden (die helemaal niet voorzien zijn in de wegcode) waarmee men deze "verplichte" plaatsen nog eens verplicht wil voorbehouden voor deelfietsen. Geen idee wat er zal gebeuren wanneer een fietser zijn niet-deelfiets hier stalt. Waarschijnlijk iets wat ook verboden is door het gecoördineerde politiereglement:
Artikel 90
Het kwaadwillig verplaatsen van rijwielen is verboden.
En dan moet het stadsbestuur weer een hoffelijkheidscampagne lanceren die er voor moet zorgen dat fietsers beter de verkeersregels respecteren. Maar respect, dat moet je eerst wel verdienen, en daarin geeft het stadsbestuur het verkeerde signaal.

dinsdag, februari 11, 2020

VMI

Daarnet werd er op de afrit van de autostrade achter mij gebumperkleefd door een mega grote auto met een klein vrouwtje er in. Ik begon te dagdromen over een Vehicle Mass Index, analoog aan de Body Mass Index, maar dan zijnde het gewicht van de nuttige lading gedeeld door het gewicht van het voertuig.
En dan lees ik 's even later dit artikel, waar onder andere dit in staat:
Ter vergelijking: de passagier-voertuiggewichtverhouding van een fiets is 0,2. Een Vespa: 1,1. Een volle moderne bus: 5. Een volle Boeing 787-9: 6,3. Een Japanse sneltrein: 7,7. En een braaf automobiel als de Fiat 500: 13.

Nogmaals, de Mercedes G500 4x4 Squared: twee-en-veertig.
Lap, ik moet al niets meer narekenen, behalve mijn eigen VMI op de fiets: 0,22. Een mooi staaltje van multiple discovery.

maandag, december 16, 2019

Fietsdelen (1)

Vanuit een ooghoek zag ik zaterdag een oranje flits. Ik stopte eens om te kijken.


Het verkeersbord heft het verbod op om je fiets op de rijbaan / een parkeervak te stallen. Op het voetpad is dat uotetazrd onzin. In Leuven denkt het stadsbestuur dat ze met datzelfde bord ook fietsers kunnen verplichten om hun fiets enkel op die plaats te stallen.

En nu denken ze dat ze deze stalling ook nog eens kunnen voorbehouden voor deelfietsen.

Wanneer stadsbesturen, die behoren tot de uitvoerende macht, denken dat hun politiereglementen boven de geldende wetten staan, en wij als burgers dat zonder slag of stoot toelaten, dan verbrokkelt onze democratie langzaam en glijden we af naar een politiedictatuur. Ook al hebben we socialistische burgemeesters en groene schepenen.

zondag, november 24, 2019

Waar auto's wonenWanneer ik iets dergelijks lees, dan denk ik aan de vele verborgen stadskankers in Leuven, zoals bijvoorbeeld in de Arnould Nobelstraat. Enkel aan de straatkant is er bewoning voor mensen, voor de rest is alles ingepalmd door auto's. Wanneer komt er een fietsstallingsbeleid voor kleinbehuisde inwoners? Moet alle ruimte opgeofferd blijven aan het inrichten van autoparkeerplaatsen?

Arnould Nobelstraat
Arnould Nobelstraat
Arnould Nobelstraat
Arnould Nobelstraat

vrijdag, november 22, 2019

Struikeldestruik

Op een vrijdag vertrok ik wat vroeger naar school, met een kleine boomzaag in de fietszak, voor een jaarlijkse herfstsnoei.

Voor:
Lijnloperspad, Wilsele
Na:
Lijnloperspad, Wilsele
Voor:
Lijnloperspad, Wilsele
Na:
Lijnloperspad, Wilsele

zondag, oktober 27, 2019

Velodroom

In september kwam ik met mijn allerliefsteke naar de oude rijkswachtkazerne te Elsene om eens te kijken naar het See-U project.

Ik was aangenaam verrast door de Velodroom op de binnenplaats.See-U, Elsene
See-U, Elsene
See-U, Elsene
See-U, Elsene
See-U, Elsene
See-U, Elsene
See-U, Elsene

donderdag, augustus 29, 2019

Mosselfiets

Wie tussen Wijgmaal en Leuven fietst langs het Lijnloperspad, ziet deze week in Wilsele wel een heel raar gestalde fiets staan. Zijn hier soms magneetvissers aan het werk?

Lijnloperspad, Wilsele
Lijnloperspad, Wilsele

zondag, augustus 04, 2019

Paaltjes

Toen mijn allerliefste (gelukkig in slow motion) gevallen was met de bakfiets en twee inzittende kinderen, door een onkundige combinatie van smalle fietsbrug + 90° bochten + paaltjes op de mooiste fietsroute van Leuven, was voor mij de maat vol.

Ik plaatste het idee om alle paaltjes op fietspaden te verwijderen op de digitale ideënbus van Leuven.

Begin van de maand kreeg ik antwoord, en ik las het met gemengde gevoelens.

Blij, omdat het idee wordt overwogen en niet onmiddellijk verworpen.
Triest, omdat men er nog lang over gaat nadenken.
Boos, omdat men beweert dat paaltjes enkel geplaatst worden indien noodzakelijk.