zondag, oktober 10, 2021

vrijdag, oktober 08, 2021

Hordenspringen voor gevorderden

Het is hier in de ochtendspits altijd knellend, zeker met bakfietsen in twee richtingen. 

Adjudant Harboortstraat, fietssnelweg Leuven - Tienen

Leuven fietsstad? Nog niet voor vandaag.

vrijdag, juni 04, 2021

Stationsstraat Wijgmaal

Terwijl ik aan het bijkomen was van een afgescheurde biceps en de bijhorende operatie en recuperatie, van een corona-lockdown en van twee kinderen die niet meer naar school kunnen en uiteindelijk TOAH krijgen, zaten de Leuvense stadsdiensten niet stil. Er kwam een eerste ontwerp (met eigenlijk maar weinig plaats voor voetgangers: die moeten maar in het midden van de rijbaan lopen).Het werd afgetoetst met de bewoners, en bijkomend werd de rijrichting in de Stationsstraat omgekeerd, omdat er anders een gevaarlijke kruising op het plein moet gebeuren.

Men is volledig voorbij gegaan aan de essentie van de heraanleg van de Stationsstraat: het remmen van het sluipverkeer door het autoverkeer richting Wakkerzeel/Rotselaar via de parking te laten rijden.

Nu is de overgang van enkelrichting naar dubbelrichting autoverkeer op het kruispunt van de Acht Meistraat problematisch voor fietsers die uit Casinolaan/Acht meistraat komen.

Vanaf morgen zullen we met de kinderen dus omfietsen om dit kruispunt niet vanuit Casinolaan/Acht Meistraat te moeten oversteken. Het was nochtans de kortste route.

Nog enkele slechte punten:

Fietsers mogen nu door een rij putten met kasseien rijden, waar we vroeger nog tussen konden slalommen.


De automobilist (ook mindervalide) krijgt voorrang op de voetganger (ook mindervalide): je kan de stoep niet af zonder je tussen auto's te wringen. Ook vervelend als je kinderen op deze stoep fietsen op weg naar school.


De bus kan niet op zijn vak parkeren zonder over de gearceerde vakken te rijden, en dat worden later nog plantenvakken. De buschauffeur die hier al elf jaar rijdt, ziet dat niet goedkomen en zeker niet wanneer hij met een harmonicabus rijdt.

Wat ik ook nog mis is het door het schepencollege goedgekeurde aanvullende reglement van de Stationsstraat, waarin deze verkeersmaatregel staat beschreven.

maandag, augustus 17, 2020

Onzin signalisatie

Tegenover de Okay van Lombardsijde ligt de breedste fietsstrook die ik al zag. Helaas blijft men bij fietsinfrastructuur in Vlaanderen toch altijd aanmodderen door een slecht concept proberen te redden met eindeloos veel slechtgeplaatste verkeersborden en signalisatie.

donderdag, juli 30, 2020

Station Wijgmaal

De omgeving van Station Wijgmaal verandert de komende tijd:
- het stationsgebouw wordt eindelijk vernieuwd;
- het stationsplein krijgt een nieuw ontwerp;
- er komt eindelijk een bijkomende fietsstalling, en de oude worden vernieuwd. Het lijnloperspad wordt hierbij een stukje verlegd.


Dit staat er onder andere in de verantwoordingsnota:
Momenteel beschikt het station van Wijgmaal over 195 fietsrekken:

  • 67 overdekte en 36 niet-overdekte plaatsen langs het stationsgebouw (totaal 103)
  • 20 overdekte en 72 niet-overdekte plaatsen aan de zijde van de Remysite (totaal 92)

Gelet op de huidige bezettingsgraad en de verwachte groei in aantal treinreizigers, voorziet dit project in de uitbreiding van het aantal fietsplaatsen door de bouw van 3 overkapte fietsenstallingen met een totale bijkomende capaciteit voor circa 100 fietsen, waarvan een aantal gereserveerd voor buitenmaatste fietsen en bromfietsen.

Ondanks de quasi gelijke verdeling van het huidig aantal beschikbare stalplaatsen aan beide zijden van de sporen, worden de rekken niet gelijk gebruikt: de stalling aan de zijde van het stationsgebouw is meer dan 100 % bezet; de stalling langs de Remysite haalt amper een bezettingsgraad van 25 %. Daarom dient de stalcapaciteit aan de dorpszijde uitgebreid te worden.

Gezien de beperkte ruimte tussen het stationsgebouw en de overweg, werden er 3 locatie onderzocht:

  • de plaatsing van bijkomende stallingen op het plein voor het stationsgebouw; niet weerhouden omdat dit het pleinaspect teniet zou doen en omdat hierdoor de circulatie van het busverkeer verstoord wordt;
  • de plaatsing van bijkomende stallingen aan de andere zijde van het stationsgebouw; niet weerhouden omdat de grotere afstand tot de overweg zou resulteren in extra spoorlopen;
  • de plaatsing van bijkomende stallingen op het driehoekige terrein naast het Lijnlopers(fiets)pad, deze bevindt zich vlakbij de overweg en grenst quasi onmiddellijk aan de bestaande, te vernieuwen fietsenstalling, waarvoor deze uitbreiding bedoeld is.

Zodoende situeren de werken zich op 3 locaties:
langs de Stationsstraat, tussen het stationsgebouw en de overweg:

  • De bestaande, verouderde fietsenstalling wordt vervangen door een nieuwe fietsenstalling met een oppervlakte van 63 m² (= 1e planelement). De bestaande fietsenstalling heeft een oppervlakte van 56 m², waardoor de afbraak niet vergunningsplichtig is (art. 13.2° vrijstellingsbesluit).
  • langs de Remylaan, grenzend aan de Remysite, vlak nabij de overweg: De bestaande, verouderde fietsenstalling en aangrenzende onoverdekte fietsrekken worden vervangen door een nieuwe fietsenstalling met een oppervlakte van 94 m² (= 2e planelement). De bestaande fietsenstalling heeft een oppervlakte van 24 m², waardoor de afbraak niet vergunningsplichtig is (art. 13.2° vrijstellingsbesluit).
  • langs de Remylaan, vlak nabij de overweg, tegenover de stalling naast het stationsgebouw, grenzend aan het Lijnlopersfietspad: Hier wordt een nieuwe fietsenstalling gebouwd met een oppervlakte van 188 m² (= 3e planelement). Om kruisingen tussen fietsers en voetgangers zo veel mogelijk te vermijden, wordt voorgesteld de stalling te plaatsen waar nu het fietspad ligt. Het Lijnloper(fiets)pad schuift aan 8-tal meter op (= 4e planelement “Verplaatsing fietspad”), waardoor de aansluiting beter in lijn komt met de fietsroute over het plein voor het stationsgebouw.

dinsdag, maart 03, 2020

Fietsdelen (3)

Er komen binnenkort nog meer palen met nutteloze verkeersborden bij:
Tijdelijke politieverordening - Aanpassen van een fietsenstalling in de Vital Decosterstraat te Leuven - Goedkeuring (2020_CBS_00834)

Artikel 1
Naar aanleiding van het aanpassen van een fietsenstalling in de Vital Decosterstraat te Leuven voor het vervangen van een 1 fietsleunhek door een nieuw fietsleunhek met lange paal, op vrijdag 06 maart 2020 vanaf 00.00 tot 17.00 uur de hiernavolgende verkeersmaatregelen te nemen: het stallen van fietsen in de fietsenstalling wordt verboden in de Vital Decosterstraat, ter hoogte van huisnummer 44.

Artikel 2
De voormelde verkeersmaatregelen zullen de weggebruikers ter kennis worden gebracht door een wegsignalisatie geplaatst door de stad Leuven.

Artikel 3
Overtredingen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie volgens rubriek 7 Mobiliteit van het gecoördineerd politiereglement.

Artikel 4
De leden van de lokale en federale politie te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 
We lezen dit eens kritisch na:

Het is niet proportioneel om alle fietsen uit een stalling te verwijderen om één beugel te vervangen. Dat kan je nog afdoen als juridisch muggenziften.

De gebruikte wegsignalisatie is niet wettelijk, dat heb ik al dikwijls aangekaart.

En als we dan eens kijken in de bewuste rubriek 7 Mobiliteit, dan zien we dat deze "verkeersovertreding" niet is opgenomen in het protocolakkoord met het parket. Er kan dus wettelijk gezien geen GAS-boete daar voor worden uitgeschreven (want eigenlijk wordt er een verkeersboete uitgeschreven die vervolgens administratief wordt afgehandeld en niet door het parket, de lijst van verkeersovertredingen werd vastgelegd in een protocolakkoord met het parket). Voor fietsers is enkel de volgende verkeersovertreding mogelijks met een GAS-boete te bestraffen:
7. Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

En wanneer we vervolgens gaan kijken in het jaarverslag van 2018, dan zien we dat er op de 62637 dossiers toch wel één keer bovenstaand artikel werd toegepast, wat wel verwonderlijk is vermits men zo dikwijls fietsen die "gevaarlijk staan opgesteld" ruimt.
AANTAL DOSSIERS GAS VERKEER

Totaal dossiers feiten 2018: 64 203

Onderscheid naar soorten inbreuken:

Inbreuken 1ste categorie: 62637
Inbreuken 2de categorie: 1566
Inbreuken C3 (autoluwe zones): 44090
Inbreuken stilstaan en parkeren: 20113

1. Niet in acht nemen van verkeersbord C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder) 44090
2. Niet in acht nemen van verkeersbord E1 (parkeerverbod) 8003
3. Niet in acht nemen van verkeersbord E9c (parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's) 2284
4. Niet-reglementair parkeren binnen woonerven 2206
5. Stilstaan of parkeren op een trottoir of verhoogde berm 1082
6. Parkeren op een in rijstroken verdeelde rijbaan 872
7. Niet in acht nemen van verkeersbord E9d (parkeren uitsluitend voor autocars) 830
8. Stilstaan of parkeren in de nabijheid van een kruispunt 710
9. Parkeren op de rijbaan langs een gele onderbroken streep 686
10. Niet in acht nemen van verkeersbord E9a (parkeren enkel toegelaten onder voorwaarden vermeld op het opschrift op een onderbord) 605
11. Parkeren in voetgangerszones 481
12. Stilstaan of parkeren op een plaats die zich niet rechts bevindt ten opzichte van de rijrichting 436
13. Niet in acht nemen van verkeersbord E3 (stilstaan en parkeren verboden) 379
14. Parkeren voor de inrij van eigendommen 374
15. Parkeren op een plaats voorbehouden voor personen met een handicap 205
16. Stilstaan of parkeren op witte markeringen die parkeerplaatsen afbakenen 195
17. Stilstaan of parkeren op minder dan drie meter van of op een oversteekplaats voor voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen 160
18. Stilstaan of parkeren op een verkeersleider of verdrijvingsvlak 144
19. Parkeren op minder dan 15 meter van een autobus-, trolleybus- of tramhalte 88
20. Stilstaan of parkeren op fietspaden of op minder dan drie meter van een plaats waar fietsers en bromfietsers verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of omgekeerd  58
21. Stilstaan of parkeren op minder dan vijf meter van of op een oversteekplaats voor voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen 44
22. Stilstaan of parkeren op een plaats waar dit hinderlijk of gevaarlijk kan zijn 36
23. Niet-reglementair stilstaan of parkeren op een verhoogde inrichting 36
24. Parkeren op een plaats waar de vrije doorgang op de rijbaan minder dan drie meter breed wordt 33
25. Niet evenwijdig opstellen van een stilstaand of geparkeerd voertuig met de rand van de rijbaan 33
26. Stilstaan of parkeren nabij de top van een helling of in een bocht 23
27. Niet aanbrengen van de kaart voor personen met een handicap 20
28. Niet in acht nemen van verkeersbord E9e (verplicht parkeren op berm of trottoir) 17
29. Parkeren op minder dan 1 meter vóór of achter een stilstaand of geparkeerd voertuig 15
30. Niet-reglementair opstellen van een stilstaand of geparkeerd voertuig op de berm (geen vrije ruimte van 1,5 meter voor voetgangers) 15
31. Niet zo ver als mogelijk opstellen van een stilstaand of geparkeerd voertuig van de aslijn op de rijbaan 11
32. Niet in acht nemen van verkeersbord E9b (parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen) 9
33. Parkeren op een plaats waar voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om een hindernis te mijden 5
34. Parkeren op een plaats die de toegang verhindert tot een buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaats 5
35. Stilstaan of parkeren in de nabijheid van een verkeersbord 3
36. Parkeren van een defect voertuig of aanhangwagen op de openbare weg voor langer dan vierentwintig uur 2
37. Niet opstellen van een stilstaand of geparkeerd voertuig in één enkele file op de rijbaan 2
38. Maken van onjuiste aanduidingen op de parkeerschijf 1
39. Niet-reglementair parkeren van een voertuig van meer dan 7,5 ton voor langer dan acht uur na elkaar 1
40. Niet in acht nemen van verkeersbord E9f (verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir) 1
41. Niet-reglementair opstellen van fietsen en bromfietsen 1
42. Niet-reglementair opstellen van een stilstaand of geparkeerd voertuig op de berm (geen bruikbare berm) 1
43. Stilstaan of parkeren in de nabijheid van een verkeerslicht 1

dinsdag, februari 18, 2020

Fietsdelen (2)

Ze verschijnen overal in Leuven: verkeersborden met een (al dan niet vermeend) dwingend karakter die niet alleen zonder aanvullende reglementen worden geplaatst, maar die ook volgens de wegcode niets betekenen.

Hal 5, Kessel-Lo

Je hebt het verkeersbord op de eerste zijde (nu zichtbaar op de foto) die bedoeld is om toe te laten je fiets te stallen waar dat volgens de algemene regels van de wegcode verboden was, namelijk op een parkeervak op of aan de rijbaan. Alleen is dit hier geen rijbaan en geen parkeervak, en was het stallen van je fiets bijgevolg dus al toegelaten. Nutteloos dus.

Alleen durft de Leuvense politie (d.m.v. het gecoördineerd politiereglement) dit verkeersbord dan maar te interpreteren als een gebodsbord:
Artikel 773
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de verkeersreglementering, moeten rijwielen op het openbaar domein in de daartoe voorziene stallingen worden geplaatst indien deze beschikbaar zijn in de nabije omgeving.
Rijwielen die ingevolge hun vorm of bouw niet in de stallingen kunnen geplaatst worden, moeten (voor zover mogelijk en zonder inname van autoparkeerplaatsen) opgesteld worden onmiddellijk naast de stallingen.
Je hebt de tweede zijde (nu dichtgeklapt) die bedoeld is om je te verbieden je fiets te stallen waar dat eerst 'verplicht' was.

En nu verschijnen er nog oranje onderborden (die helemaal niet voorzien zijn in de wegcode) waarmee men deze "verplichte" plaatsen nog eens verplicht wil voorbehouden voor deelfietsen. Geen idee wat er zal gebeuren wanneer een fietser zijn niet-deelfiets hier stalt. Waarschijnlijk iets wat ook verboden is door het gecoördineerde politiereglement:
Artikel 90
Het kwaadwillig verplaatsen van rijwielen is verboden.
En dan moet het stadsbestuur weer een hoffelijkheidscampagne lanceren die er voor moet zorgen dat fietsers beter de verkeersregels respecteren. Maar respect, dat moet je eerst wel verdienen, en daarin geeft het stadsbestuur het verkeerde signaal.

dinsdag, februari 11, 2020

VMI

Daarnet werd er op de afrit van de autostrade achter mij gebumperkleefd door een mega grote auto met een klein vrouwtje er in. Ik begon te dagdromen over een Vehicle Mass Index, analoog aan de Body Mass Index, maar dan zijnde het gewicht van de nuttige lading gedeeld door het gewicht van het voertuig.
En dan lees ik 's even later dit artikel, waar onder andere dit in staat:
Ter vergelijking: de passagier-voertuiggewichtverhouding van een fiets is 0,2. Een Vespa: 1,1. Een volle moderne bus: 5. Een volle Boeing 787-9: 6,3. Een Japanse sneltrein: 7,7. En een braaf automobiel als de Fiat 500: 13.

Nogmaals, de Mercedes G500 4x4 Squared: twee-en-veertig.
Lap, ik moet al niets meer narekenen, behalve mijn eigen VMI op de fiets: 0,22. Een mooi staaltje van multiple discovery.

maandag, december 16, 2019

Fietsdelen (1)

Vanuit een ooghoek zag ik zaterdag een oranje flits. Ik stopte eens om te kijken.


Het verkeersbord heft het verbod op om je fiets op de rijbaan / een parkeervak te stallen. Op het voetpad is dat uotetazrd onzin. In Leuven denkt het stadsbestuur dat ze met datzelfde bord ook fietsers kunnen verplichten om hun fiets enkel op die plaats te stallen.

En nu denken ze dat ze deze stalling ook nog eens kunnen voorbehouden voor deelfietsen.

Wanneer stadsbesturen, die behoren tot de uitvoerende macht, denken dat hun politiereglementen boven de geldende wetten staan, en wij als burgers dat zonder slag of stoot toelaten, dan verbrokkelt onze democratie langzaam en glijden we af naar een politiedictatuur. Ook al hebben we socialistische burgemeesters en groene schepenen.

zondag, november 24, 2019

Waar auto's wonenWanneer ik iets dergelijks lees, dan denk ik aan de vele verborgen stadskankers in Leuven, zoals bijvoorbeeld in de Arnould Nobelstraat. Enkel aan de straatkant is er bewoning voor mensen, voor de rest is alles ingepalmd door auto's. Wanneer komt er een fietsstallingsbeleid voor kleinbehuisde inwoners? Moet alle ruimte opgeofferd blijven aan het inrichten van autoparkeerplaatsen?

Arnould Nobelstraat
Arnould Nobelstraat
Arnould Nobelstraat
Arnould Nobelstraat

vrijdag, november 22, 2019

Struikeldestruik

Op een vrijdag vertrok ik wat vroeger naar school, met een kleine boomzaag in de fietszak, voor een jaarlijkse herfstsnoei.

Voor:
Lijnloperspad, Wilsele
Na:
Lijnloperspad, Wilsele
Voor:
Lijnloperspad, Wilsele
Na:
Lijnloperspad, Wilsele

zondag, oktober 27, 2019

Velodroom

In september kwam ik met mijn allerliefsteke naar de oude rijkswachtkazerne te Elsene om eens te kijken naar het See-U project.

Ik was aangenaam verrast door de Velodroom op de binnenplaats.See-U, Elsene
See-U, Elsene
See-U, Elsene
See-U, Elsene
See-U, Elsene
See-U, Elsene
See-U, Elsene

donderdag, augustus 29, 2019

Mosselfiets

Wie tussen Wijgmaal en Leuven fietst langs het Lijnloperspad, ziet deze week in Wilsele wel een heel raar gestalde fiets staan. Zijn hier soms magneetvissers aan het werk?

Lijnloperspad, Wilsele
Lijnloperspad, Wilsele

zondag, augustus 04, 2019

Paaltjes

Toen mijn allerliefste (gelukkig in slow motion) gevallen was met de bakfiets en twee inzittende kinderen, door een onkundige combinatie van smalle fietsbrug + 90° bochten + paaltjes op de mooiste fietsroute van Leuven, was voor mij de maat vol.

Ik plaatste het idee om alle paaltjes op fietspaden te verwijderen op de digitale ideënbus van Leuven.

Begin van de maand kreeg ik antwoord, en ik las het met gemengde gevoelens.

Blij, omdat het idee wordt overwogen en niet onmiddellijk verworpen.
Triest, omdat men er nog lang over gaat nadenken.
Boos, omdat men beweert dat paaltjes enkel geplaatst worden indien noodzakelijk.

zaterdag, juli 20, 2019

Schaamgroen

Als fietsers op een knopje moeten duwen om 9 seconden groen te krijgen op een cyclus van 200 seconden, dan is dat niet vlot.
Aarschotsepoort, Leuven

vrijdag, juli 19, 2019

Kleine wieltjes (2)

Het skatepark in Wijgmaal stond niet op 1 juli aan het Ymeria sportcomplex, maar pas op 10 juli op de speeltuin aan het Rietensplein. Vanwege een communicatiefout zo wordt gezegd.

We zijn de dag erna eens gaan kijken toen de pubers nog in bed lagen.

Rietensplein, Wijgmaal

Later wisten de pubers me te vertellen dat de ondergrond van kleine betonstene redelijk storend was om te skaten.

We zijn ook eens in Haacht gaan kijken naar het Skatepark, dat ligt wel niet zo gezellig. Een muurtje om op te zitten en wat bomen voor schaduw zouden wonderen doen.
Sportcomplex "Den Dijk", Haacht
Sportcomplex "Den Dijk", Haacht
Maar het sportcomplex heeft wel ruime overdekte fietsenstallingen, en een fietspomp.Daar kunnen we in Wijgmaal voorlopig alleen nog maar van dromen.

Sportcomplex "Den Dijk", Haacht
Sportcomplex "Den Dijk", Haacht

dinsdag, juli 02, 2019

Surplace verboden!

En lap! We zijn vertrokken! Of niet.

We hebben net 6 maanden een nieuw stadsbestuur, maar de oude anti-fiets mentaliteit is levender dan ooit.


Zo mochten we al geen fietsen "parkeren" op de Grote markt / Rector Desomerplein. Onze Lotte mocht dat mogen ervaren doordat de politiemaffia haar fiets had gestolen op 20 juni ll. Ze heeft hem deze week mogen terugkopen voor 5€.

Sinds maandag is het zelfs verboden om met de fiets "stil te staan" op de Oude Markt en aanpalende straten. De klacht naar het binnenlands bestuur is vertrokken, een klacht bij de Raad van State wordt voorbereid.

Ik voel het zo kriebelen om weer een crowdfunding project op te zetten om het stadsbestuur weer een proces aan te te doen, tot de rede zegeviert, en niet de geborneerdheid van autodenkende ambtenaren.

En zo zag dat er in het echt uit (van het periodieke is niets te merken):
Kortestraat, Leuven
Kiekenstraat, Leuven
Krakenstraat, Leuven
Lavorenberg, Leuven

woensdag, juni 19, 2019

Kleine wieltjes (1)

Toen ik de kinderen ging laten skaten in het Fort, zag ik dat het zou afgebroken worden wegens te onveilig.

Fortlaan, Wilsele
Hmmm.

Die verwijzingen naar de andere skateparken vond ik een beetje flauw: die van Haacht en Rotselaar zijn gewoon dichterbij, maar worden niet vermeld omdat ze in een andere gemeente liggen. Voor fietsende jeugd toch wel een afknapper.

Afstand van thuis naar dichtstbijzijnde skate infrastructuur:
Wilsele= 3,0 km
Rotselaar: 4,6 km
Haacht: 5,8 km
Kessel-Lo: 7,3 km
Heverlee: 8,4 km

Gelukkig las ik daarna in de krant dat er in de zomer tijdelijke alternatieven zouden geplaatst worden.

Momenteel staan op het terrein aan het Fort steeds meer en meer auto's van buurtbewoners geparkeerd, en hoop ik dat dat niet de achterliggende reden is om de jeugd in haar sportbeoefening te beknotten.

Ik zou willen zeggen: Leuven, gooi eens wat financiële middelen tegen de afbrokkelde sportinfrastructuur en bespaar niet telkens op de kap van de jeugd.

Ik geef alvast enkele locaties mee voor een park van 800m²:
- oude voetbalvelden Verbroedering Wilsele
- middenterrein rolschaatspiste Bruineveld Kessel-Lo
- Fort park Wilsele
- Rietensplein Wijgmaal
- Zwembadsite Wilsele
- De Vunt, Holsbeek

Update 21-06-2019
Dit las ik ondertussen op de website van Leuven:
Skatepark ’t Fort: afbraak
Het skatepark in de Armand Meyswijk in Wilsele wordt afgebroken omdat het niet meer veilig is. Het is nog niet duidelijk of er op dezelfde plaats een nieuw skatepark komt. 
Waar kan je nog wel skaten?
Tijdelijke skateparken tijdens de zomervakantie:
1 tot 31 juli 2019: aan sportcomplex Ymeria in Wijgmaal
1 tot 31 augustus 2019: aan de kerk van Wilsele-Putkapel 
Vaste skateparken:
- Sportcomplex Kessel-Lo
- Philipssite
We zijn benieuwd. Het oude terrein werd ondertussen door de buurtbewoners wel al ingepalmd als parking.
Fortlaan, Wilsele
Fortlaan, Wilsele
Zo werd het al gevraagd op de ideeënbus van Leuven:


donderdag, mei 09, 2019

Verkeer(d)

Valt het jullie ook steeds op dat er door politie en wegbeheerders steeds een uitdrukkelijk verschil wordt gemaakt tussen 'verkeer' en 'fietsers'. Als fietsers voor de politie geen verkeer zijn, waarom moeten we het verkeersreglement dan volgen?

vrijdag, april 26, 2019

Tractorsluis

Iets zegt me dat de inrichting nog niet helemaal af is.
En ook lijkt het fietscomfort mij twijfelachtig.

Groeneweg x Terbankstraat, Heverlee
Groeneweg x Terbankstraat, Heverlee