zondag, september 13, 2015

Overlangs - dwars (2)

Hoe moeten fietsoversteekplaatsen volgens het reglement van de wegbeheerder dan wel worden aangeduid?

Fietsers die oversteken doen dat altijd dwars, dat is nogal wiedes, want anders kan je niet spreken over oversteken, en dus is dwarsmarkering van toepassing. Maar soms kan het fietspad gewoon doorgetrokken worden over het kruispunt. Het verschil tussen de twee kan best verwarrend zijn.

Wanneer gebruik je blokkenmarkering of fietspadmarkering?

Verkeersregels, verkeerstekens, verkeersborden

Eerst moeten we beseffen dat ons gedrag in het verkeer geregeld wordt door verkeersregels (wegcode artikels 7 tot en met 59) en door verkeerstekens (wegcode artikels 60 tot en met 77).  De verkeerstekens worden dan weer opgesplitst in verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen.

Het is dus belangrijk dat we een verschil maken tussen verkeersregels die algemeen geldend zijn, en verkeerstekens die plaatselijk of zonaal geldig zijn.

Vervolgens moeten we artikel 6 van de wegcode nog eens goed doorlezen, om de waardeschaal van verkeersregels en de verschillende verkeerstekens goed te begrijpen.
Artikel 6. Waarde van de bevelen van de bevoegde personen, van de verkeerstekens en van de verkeersregels

6.1. De bevelen van bevoegde personen gaan boven de verkeerstekens alsook boven de verkeersregels.

6.2. De verkeerstekens gaan boven de verkeersregels.

6.3. Als de verkeerslichten op een bepaalde plaats werken gelden hier de verkeersborden betreffende de voorrang niet die op dezelfde weg geplaatst zijn.

Deze bepaling geldt noch voor het oranjegeel knipperlicht, noch voor de lichten boven de rijstroken, noch voor de voorrangsborden B22 en B23.

Overlangs

Het laten doorlopen van het fietspad over het kruispunt wordt vastgelegd door Artikel 16.
Artikel 16. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden

1° Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden moeten aangebracht worden op de kruispunten wanneer het fietspad deel uitmaakt van een openbare weg gesignaleerd door de verkeersborden B9 of B15 en een fietspad na het kruispunt verder loopt.

Zij mogen onder dezelfde voorwaarden worden aangebracht wanneer het fietspad deel uitmaakt van een openbare weg gesignaleerd door de verkeersborden B1, B5 of B17.

2° De onderbroken streep bestaat uit trekken van ongeveer 0,15 m breedte en van ongeveer 1,25 m lengte, met tussenafstanden van ongeveer 1,25 m.
Volgens artikel 6 moeten we onderscheid maken tussen kruispunten waar de voorrang wordt bepaald door ofwel verkeersborden, ofwel verkeerslichten. De verkeersborden betreffende de voorrang zijn immers niet geldig bij werkende verkeerslichten, en we mogen toch aannemen dat werkende verkeerslichten de normale toestand zijn waarmee een lichtengeregeld kruispunt wordt ontworpen.
  • Voorrang bepaald door verkeersborden B9 of B15: fietspad MOET doorlopen op de voorrangsweg indien een fietspad na het kruispunt doorloopt
  • Voorrang bepaald door verkeersborden B1, B5 of B17: fietspad MAG doorlopen op de ondergeschikte weg indien een fietspad na het kruispunt doorloopt
  • Voorrang bepaald door verkeerslichten, door verkeersregels of door andere borden dan B1, B5, B9, B15 of B17: het fietspad MAG NIET doorlopen, vermits deze mogelijkheid niet expliciet door dit artikel wordt toegelaten. De fietspadmarkering blijft immers een overlangse markering die niet zonder meer dwars mag worden gebruikt.
De toestand zoals ze nu in Vlaanderen bijna altijd wordt geschilderd, is dus onwettig want niet voorzien in de wetgeving. Tenzij men de verkeerslichten verwijderd, want dan wordt de voorrang mogelijk weer bepaald door de verkeersborden uit artikel 16.
Martelarenlaan x Diestsesteenweg, Kessel-lo

Dwars

Het aanbrengen van de blokkenmarkering wordt vastgelegd door Artikel 18.
18.4. Markeringen van oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.

...

De dwarsmarkering moet aangebracht worden wanneer fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen de rijbaan moeten oversteken buiten het kruispunt of de rotonde.

Zij mag niet aangebracht worden op het kruispunt of de rotonde wanneer de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen dezelfde voorrangsregels moeten naleven als de andere bestuurders.

De ondergeschiktheid aan het verkeer op de openbare weg die wordt overgestoken mag verduidelijkt worden door de verkeersborden B1 of B5.
Buiten de kruispunten of rotonde MOET de blokkenmarkering altijd aangebracht worden. Punt.

Op kruispunten geldt het volgende (weer rekening houdend met artikel 6):
  • Voorrang bepaald door verkeersregels ( EN bovendien dezelfde regels als andere bestuurders, ik denk hierbij vooral aan voorang van rechts en dergelijke, zie meer in artikel 12 van de wegcode): de blokkenmarkering MAG NIET aangebracht worden op het kruispunt of de rotonde
  • Voorrang bepaald door verkeerslichten of verkeersborden: blokkenmarkering MAG vermits dit niet expliciet door dit artikel wordt verboden. Bij bepaalde verkeersborden mag het fietspad doorgetrokken worden, zie hoger, daarom staat hier niet 'moet').
Dwarse signalisatie op fietsoversteekplaatsen worden ook opgelegd door de Conventie van Wenen, artikel 27.4;
Om oversteekplaatsen voor fietsers aan te duiden, dienen ofwel dwars op het wegdek aangebrachte tekens te worden gebruikt, ofwel andere tekens, die niet kunnen worden verward met die van voetgangersoversteekplaatsen.
Er moet dus weldegelijk wegmarkering aangebracht worden. Ofwel een dwarse fietsoversteekmarkering zoals gedefinieerd in de Belgische wet, ofwel een doorgetrokken fietspadmarkering zoals gedefinieerd in diezelfde Belgische wet.
Geen markering is geen optie voor fietsoversteekplaatsen in België, dus ook niet in Vlaanderen.

Conclusie

Vlaanderen (en bijgevolg ook bijna elke Vlaamse gemeente) interpreteert de wetgeving zo dat er op geen enkel kruispunt met verkeerslichten nog een blokkenmarkering mag worden aangebracht. De Vlaamse verkeersdeskundigen, bijgestaan door politieambtenaren, laten bijgevolg zien dat zij het onderscheid tussen verkeersregels, verkeersborden en verkeerslichten onvoldoende kennen.

En dus worden aan verkeerslichten op de fietsoversteekplaatsen in de voorrang longitudinale wegmarkeringen geschilderd (wat niet mag), en wordt op fietsoversteekplaatsen dwars op de voorrang de blokkenmarkering verwijderd (wat niet moet).

Sinds kort verwijderd Vlaanderen ook fietsoversteekplaatsen naast zebrapaden
Martelarenlaan x Diestsesteenweg, Kessel-lo

Het zou nochtans veiliger zijn de blokkenmarkering altijd te schilderen aan verkeerslichten, omdat dat de fietsers ook verplicht om op deze plaats over te steken:
43.3. Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen is, moeten de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen die zich op het fietspad bevinden deze gebruiken.
Zonder blokkenmarkering mag je dus even reglementair naast de lichten oversteken, op het zebrapad bijvoorbeeld, waar de verkeerslichten voor voetgangers bovendien niet geldig zijn voor fietsers. Of gewoon op de rijbaan gaan rijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten